RF4024 - 3.35-DIA - 9.0-W18K

$ 5,450.00

  • Center Stone: 3.35-DIA
  • Gold: 9.0-W18K
  • Third Stone: 3.35-DIA